Action Icon

Grantový program

Podporujeme dobré nápady.
Riešime potreby ľudí.
Prinášame radosť a zážitok.
Aj malým príspevkom pomáhame dobrej veci.

Nadácia ako jediná v regióne finančne i nefinančne podporuje dobré nápady obyvateľov. Spája komunitu, podporuje partnerstvá subjektov, aktivizuje lokálne darcovstvo.
Výsledkom sú realizované projekty, ktoré zapájajú znevýhodnené skupiny občanov, tvoria detské ihriská, iniciujú kultúrnu a spoločenskú podporu v regióne, revitalizujú vinohradnícke prvky, organizujú mládežnícke koncerty, ochotnícke divadlá, či skautské tábory, vzdelávajú deti a dospelých v oblasti keramiky, tvorivých dielňach, hudby, tanca aj výtvarného umenia, zachovávajú a udržujú tradície a zvyky regiónu a mnoho iného. 

Za 25 rokov sme podporili 1000 projektov v sume 305 600 €.

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia má svoje miesto v regióne už 25 rokov. Je to druhá najstaršia komunitná nadácia krajín V4. Svoje výročie štvrťstoročnice oslavuje štedrým obdarovaním – v rámci Grantového programu bolo podporených celkovo 16 dobrovoľníckych, neziskových projektov, na ktoré poskytla 25 000 euro pre obyvateľov malokarpatského regiónu.

 

VYHLASUJEME 2. GRANTOVÉ KOLO - uzávierka 9.10.2022

Rozdelíme ešte 11 000

Pravidlá pre projekt

Podporený projekt musí:

  • mať komunitný charakter, teda aktívne zapojiť čo najväčší počet členov komunity
  • mať verejnoprospešný charakter
  • byť realizovaný v malokarpatskom regióne, kde REVIA pôsobí
  • podnietiť spoluprácu viacerých subjektov (občania, samospráva, mimovládne organizácie, podnikateľský sektor)
  • spĺňať charakter neziskovosti
  • obsahovať vklad dobrovoľníckej práce
  • mať viaczdrojové financovanie – s iným finančným či nefinančným vkladom
  • obsahovať popis, ako bude projekt propagovaný a zviditeľnená podpora Nadácie REVIA
  • podaný v elektronickej forme na určenom tlačive Žiadosť o finančný príspevok (www.revia.sk)
  • byť odkonzultovaný pred podaním Žiadosti. 3 dni pred uzávierkou konzultácie už neposkytujeme!

 

Kritériá podpory

Podpora je určená pre opakované projekty, teda žiadatelia boli podporení s rovnakým alebo podobným projektom/aktivitou už v minulosti. Maximálna výška podpory: 500 €.

Podpora je určená pre nové subjekty, ktoré doposiaľ neboli podporené, alebo inovatívny projekt v minulosti už podporeného žiadateľa. Maximálna výška podpory: 1 000 €.

Podpora je určená pre nové projekty, ktoré sú inovatívne, prinášajú nové myšlienky, majú významný dopad na formovanie a aktívne zapojenie komunity. Maximálna výška podpory: 2 000 €.

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2022 si môžete stiahnuť: tu v prílohe

 

1. GRANTOVÉ KOLO 2022:
Podporili sme 15 projektov v hodnote 14 000 €. 

  


  

 

Oblasť Publikátor:

OZ Pezinské rozprávkové divadlo plánuje vydať knižnú publikáciu, ktorá mapuje históriu hudby v Pezinku od roku 2001 do 2020 pod názvom „Pezinok – Musictown“. Tá bude nadväzovať na predošlé knihy Pezinok – Bigbeattown (hudobné aktivity od 50-tych rokov až do 2000) a Koncerty mladosti ´76 - ´77 – Československý Woodstock.

Veríme, že uvedené projekty skvalitnia náš život, prostredie a urobia náš malokarpatský región opäť výnimočným. Stopy, ktoré Nadácia REVIA každoročne zanecháva v partnerstve s mnohými subjektami prostredníctvom podporených projektov sa zas rozšíria, alebo prehĺbia.

Všetkým našim Grantistom držíme palce pri realizácii! 
 
 

 

  

 

Ďakujeme