Action Icon

Grantový program

Podporujeme dobré nápady.
Riešime potreby ľudí.
Prinášame radosť a zážitok.
Aj malým príspevkom pomáhame dobrej veci.

Nadácia ako jediná v regióne finančne i nefinančne podporuje dobré nápady obyvateľov. Spája komunitu, podporuje partnerstvá subjektov, aktivizuje lokálne darcovstvo.
Výsledkom sú realizované projekty, ktoré zapájajú znevýhodnené skupiny občanov, tvoria detské ihriská, iniciujú kultúrnu a spoločenskú podporu v regióne, revitalizujú vinohradnícke prvky, organizujú mládežnícke koncerty, ochotnícke divadlá, či skautské tábory, vzdelávajú deti a dospelých v oblasti keramiky, tvorivých dielňach, hudby, tanca aj výtvarného umenia, zachovávajú a udržujú tradície a zvyky regiónu a mnoho iného. 

Za 27 rokov sme podporili 1037 projektov v sume 346 500 €.

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia má svoje miesto v regióne už 25 rokov. Je to druhá najstaršia komunitná nadácia krajín V4. Svoje výročie štvrťstoročnice oslavuje štedrým obdarovaním – v rámci Grantového programu bolo podporených celkovo 16 dobrovoľníckych, neziskových projektov, na ktoré poskytla 25 000 euro pre obyvateľov malokarpatského regiónu.

 

Pravidlá pre projekt

Podporený projekt musí:

  • mať komunitný charakter, teda aktívne zapojiť čo najväčší počet členov komunity
  • mať verejnoprospešný charakter
  • byť realizovaný v malokarpatskom regióne, kde REVIA pôsobí
  • podnietiť spoluprácu viacerých subjektov (občania, samospráva, mimovládne organizácie, podnikateľský sektor)
  • spĺňať charakter neziskovosti
  • obsahovať vklad dobrovoľníckej práce
  • mať viaczdrojové financovanie – s iným finančným či nefinančným vkladom
  • obsahovať popis, ako bude projekt propagovaný a zviditeľnená podpora Nadácie REVIA
  • podaný v elektronickej forme na určenom tlačive Žiadosť o finančný príspevok (www.revia.sk)
  • byť odkonzultovaný pred podaním Žiadosti. 3 dni pred uzávierkou konzultácie už neposkytujeme!

 

Kritériá podpory

Podpora je určená pre opakované projekty, teda žiadatelia boli podporení s rovnakým alebo podobným projektom/aktivitou už v minulosti. Maximálna výška podpory: 500 €.

Podpora je určená pre nové subjekty, ktoré doposiaľ neboli podporené, alebo inovatívny projekt v minulosti už podporeného žiadateľa. Maximálna výška podpory: 1 000 €.

Podpora je určená pre nové projekty, ktoré sú inovatívne, prinášajú nové myšlienky, majú významný dopad na formovanie a aktívne zapojenie komunity. Maximálna výška podpory: 2 000 €.

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pre rok 2023 si môžete stiahnuť: tu v prílohe

Žiadosť pošlite vo formáte MS WORD.

 

 

 

1. GRANTOVÉ KOLO 2023:
Podporili sme 12 projektov v hodnote 15 000 €.

Záchranu hradu Biely Kameň vo Svätom Juri, opravu interiéru západnej steny paláca horného hradu, 3. etapu opravy západnej obrannej veže, domurovanie klenby šachty a 1. etapa opravy bránovej veže pod garanciou OZ Castrum Sancti Georgii.

OZ Dychová hudba Grinavanka zorganizuje podujatie Grinavanka fest 2023, čím zachová viac ako 150 ročnú tradíciu tohto žánru hudby.

DRUMFEST Slovakia 2023, 5-ty ročník organizovaný OZ Pezinské rozprávkové divadlo, privedie do Pezinka svetovú špičku v oblasti bicích nástrojov, dá priestor mladým talentom a priblíži širokej verejnosti bicie nástroje prostredníctvom workshopov.

Veronika Kapcová Balážiová z Pezinka, priblíži inakosť kultúr vo svete prostredníctvom reportážnych cestovateľských prezentácií a vydaním knihy Úsmevné pocitopisy - Južná Amerika.

OZ Chrobáčiky pri MŠ v Jablonci vysadí okrasnú stromovú alej pozdĺž cestnej komunikácie, ukáže deťom, ako budovať a ochraňovať zdravé životné prostredie.

Obec Lošonec vybuduje verejný priestor pre trávenie voľného času, pohybové aktivity a stretávanie sa komunity.

Projekt Kláštora kapucínov v Pezinku sa zameria na prestavbu záhradného prístrešku, jeho ozvučenie a revitalizáciu okolia v kláštornej záhrade.

OZ Združenie záchrany cirkevných pamiatok v Modre pokračuje v svojom snažení zreštaurovať renesančnú zvonicu, priľahlú pamiatku kostola sv. Jána Krstiteľa na cintoríne.

Modranské kráľovské divadlo pokračuje v tradíciách ochotníckeho divadla v Modre prispieva k lepšej spoločenskej atmosfére a poznávaniu vlastnej histórie cez projekt „Rúška dole, divadelné masky a úsmevy hore“.

ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku plánuje prezentovať osobnosť a dielo Eugena Suchoňa, umelecké výkony víťazov národných a medzinárodných interpretačných súťaží ZUŠ na zorganizovanom festivale.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra-Kráľová pripraví výstavu fotografií z komunitného života v interiéri bývalej školy pri príležitosti podujatia Kráľovské hodovanie.

1. Slovenský futbalgolfový a footgolfový klub Carpathians Slovakia v Pezinku podnecuje mládež, aby sa venovala pohybu v novom netradičnom športe, ktorý je kombináciou futbalových kopov s pravidlami golfu.

 

 

2. GRANTOVÉ KOLO 2023:

V 2. kole Grantového programu 2023 boli podporené tieto projekty v sume 4 000 €.

Život a práca Ing. Jozefa Šimečka, rodáka z Modry, úzko súvisí s Modrou, jej spoločenským, politickým a kultúrnym životom, ako aj širšieho okolia. Nadácia prispela na vydanie publikácie s textami Jožka z Modry, pod názvom „Keď žiadalo sa slovo“.  

Voľnočasovú kulinársku aktivitu v zámockom parku v Pezinku zorganizuje Centrum voľného času ako nové komunitné, rodinné podujatie s gastronomickými témami s podporou Nadácie REVIA.

OZ Pezinské rozprávkové divadlo s príspevkom Nadácie REVIA privedie do Pezinka svetovú špičku v oblasti bicích nástrojov v  6-tom ročníku DRUMFEST Slovakia 2024.

 

 

Veríme, že uvedené projekty podporia poslanie Nadácie REVIA, skvalitnia život obyvateľov, prostredie nášho malokarpatského regiónu a upevnenia vzťahy v komunitách v duchu nášho sloganu: „Pošli dobro ďalej“.

Všetkým našim Grantistom držíme palce pri realizácii! 
 
 

 

  

 foto Drumfest: Braňo Poláček, Martina Mlčúchová, Robert Mihalka

Ďakujeme